کادر آموزشی

مدیر

مدیریت دوره دوم
فریور دانشور

معاونین

دبستان غیر انتفاعی دانشوران کرمان

سودابه شجاعی

دبستان غیر انتفاعی دانشوران کرمان

طیبه رنجبر کبوتر خانی

دبستان غیر انتفاعی دانشوران کرمان

فهیمه شریف زاده

دبستان غیر انتفاعی دانشوران کرمان

زهره ایرانمنش

آموزگاران پایه اول


دبستان غیر انتفاعی دانشوران کرمان

لیلا ضمانتی یار

آموزگار پایه اول

دبستان غیر انتفاعی دانشوران کرمان

شهین ستارالعیوب

آموزگار پایه اول

دبستان غیر انتفاعی دانشوران کرمان

نرگس ملایی (هوشمند)

آموزگار پایه اول

دبستان غیر انتفاعی دانشوران کرمان

نسیم ادیب (هوشمند)

آموزگار پایه اول

دبستان غیر انتفاعی دانشوران کرمان

بدری معینی (هوشمند)

آموزگار پایه اول

آموزگاران پایه دوم


دبستان غیر انتفاعی دانشوران کرمان

فاطمه عرب پور

آموزگار پایه دوم

دبستان غیر انتفاعی دانشوران کرمان

فیروزه نزهتی (هوشمند)

آموزگار پایه دوم

دبستان غیر انتفاعی دانشوران کرمان

طاهره یزدانی

آموزگار پایه دوم

دبستان غیر انتفاعی دانشوران کرمان

فرخنده شعاعی

آموزگاران پایه سوم


دبستان غیر انتفاعی دانشوران کرمان

ریحانه ستاری (هوشمند)

آموزگار پایه سوم

دبستان غیر انتفاعی دانشوران کرمان

فهیمه ستوده نیا (هوشمند)

آموزگار پایه سوم

دبستان غیر انتفاعی دانشوران کرمان

عشرت حامدی

آموزگار پایه سوم

دبستان غیر انتفاعی دانشوران کرمان

هاجر اسدی

66

دبستان غیر انتفاعی دانشوران کرمان

گیتی بیرجندی

دبستان غیر انتفاعی دانشوران کرمان

رفعت ایرانی

40

دبستان غیر انتفاعی دانشوران کرمان

محدثه ناظری

40

آموزگاران پایه چهارم


دبستان غیر انتفاعی دانشوران کرمان

مطهره جلالی

آموزگار پایه چهارم

دبستان غیر انتفاعی دانشوران کرمان

مهدیه بنی اسد

آموزگار پایه چهارم

دبستان غیر انتفاعی دانشوران کرمان

نجمه السادات میرعلیخانی

آموزگار پایه چهارم

دبستان غیر انتفاعی دانشوران کرمان

نجمه السادات دامادی

آموزگار پایه چهارم

دبستان غیر انتفاعی دانشوران کرمان

مریم نخعی

آموزگاران پایه پنجم


دبستان غیر انتفاعی دانشوران کرمان

نجمه علومي

آموزگار پايه پنجم

دبستان غیر انتفاعی دانشوران کرمان

شراره ذائقه شناس

آموزگار پایه پنجم

دبستان غیر انتفاعی دانشوران کرمان

صدیقه گلستانیان

آموزگاران پایه پنجم

دبستان غیر انتفاعی دانشوران کرمان

ساره عباسلو

آموزگار پایه پنجم

دبستان غیر انتفاعی دانشوران کرمان

شیما دانشی

آموزگار پایه پنجم

دبستان غیر انتفاعی دانشوران کرمان

زهرا نخعی

آموزگاران پایه ششم


دبستان غیر انتفاعی دانشوران کرمان

خدیجه سعیدی

آموزگار پایه ششم

دبستان غیر انتفاعی دانشوران کرمان

فاطمه زاهدی

آموزگار پایه ششم

دبستان غیر انتفاعی دانشوران کرمان

لیلا کازرانی

آموزگار پایه ششم

دبستان غیر انتفاعی دانشوران کرمان

ندا بهشتی راد

دبستان غیر انتفاعی دانشوران کرمان

فخری کمالی