قوانین و مقررات

جهت ثبت نام اولیه و نام نویسی ابتدا باید به دبستان مراجعه نمایید و پس از گرفتن تاییدیه جهت تکمیل اطلاعات به سایت مراجعه نمایید.