قوانین و مقررات

daneshvaran.sch.ir، که از این به بعد "وبسایت" نامیده می شود، ضمن احترام به حریم شخصی کاربران خود به حفاظت از اطلاعات شخصی آنان پایبند است.

همواره توجه داشته باشید که وبسایت تابع مقررات جاری جمهوری اسلامی ایران می باشد.

هیچگونه اطلاعات شخصی و هویتی شما، هنگامی که وبسایت را ملاحظه می کنید، جمع آوری نخواهد شد، مگر اینکه شما آن اطلاعات را در اختیار وبسایت قرار داده باشید.

هنگامی که شما اطلاعات شخصی هویتی خود را در اختیار وبسایت قرار می دهید، می توانید مطمئن باشید که این اطلاعات تنها برای پشتیبانی ارتباط شما و وبسایت مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

وبسایت از اطلاعات تماسی که در اختیارش نهاده اید در جهت ارائه خدمات به شما استفاده خواهد کرد. هر کاربر با زدن دکمه های "ثبت" یا "ذخیره" ، به صراحت رضایت خود را برای استفاده از این اطلاعات اعلام می دارد.

وبسایت اطلاعات شخصی کاربران را فاش نخواهد کرد، مگر اینکه متقاعد شود افشای این اطلاعات در جهت شناسایی یا تماس یا اقامه دعوی علیه کسی باشد که باعث صدمه و خسارت به حقوق و اموال وبسایت، کاربران و یا دیگران شده باشد. وبسایت ممکن است اطلاعاتی را مطابق با قانون، یا در جایی که متقاعد شود که قانون نیازمند این اطلاعات است، در اختیار مقامات قضایی قرار دهد.

وبسایت محتویات نامه های الکترونیکی، مراسلات و یا مکاتباتش را برای هیچ شخص ثالثی افشا نخواهد کرد، مگر در مواردی که (الف) موضوع سلامت و ایمنی عمومی مطرح باشد، (ب) لازم باشد که برای پیگیری امور جنایی در اختیار مقامات قضایی قرار گیرد.

وبسایت مجاز است هر گونه ارتباطی که از طریق وبسایت انجام می گیرد و ممکن است به وبسایت و یا کاربران صدمه وارد نماید را بدون اخطار قبلی حذف یا قطع نماید.

اطلاعات پایه جمع آوری شده کاربر، ممکن است که برای کمک به وبسایت در جهت آنالیز ترافیک وبسایت، بهبود محتویات وبسایت و بهبود نحوه استفاده شما از وبسایت، مورد استفاده قرار بگیرد.

از وبسایت پیوندهایی به سایر وبسایتها وجود دارد، که ممکن است متعلق به شرکتها و اشخاصی باشد، که وابستگی به خود وبسایت نداشته باشند. مسوولیتی در مورد صیانت حریم شخصی و محتویات آنها متوجه وبسایت نخواهد بود و توصیه می شود که همواره جانب احتیاط را رعایت کنید.

وبسایت می تواند که هر یک از قوانین و اصول خود را به روز نموده و یا اصلاح نماید. کاربران ملزم به آگاهی از این تغییرات و رعایت قوانین و اصول جدید می باشند.